吳語

来自维基百科
(从吴语转戳到箇里)
蹦到: 导航搜寻
中國裏向个吳語地區分佈
Chinese language tree plain.png
Chinese language tree.png
SinoTibetanTree.svg
該文章包括國際音標符號。如果嘸不合適個字母搭符號支持,相關字符可能顯示為問號、方塊或者其他個符號,而非Unicode 字符

吳語(也謳吳越語)是漢藏語系漢語裏向一種語言。主要分佈在乃朝中國江蘇南部、上海浙江大部份、安徽南部份蕩地、江西東北搭福建西北,還有分佈在香港、美國舊金山許蕩地講吳語个移民當中;澳大利亞搭加拿大個吳語移民主要講太湖吳語,唻歐洲(主要是意大利、西班牙、法國)個吳語移民一般通用東甌片或者處州片吳語。

吳語个漢字發音搭現代官話推板交關。用詞搭語法邪氣有特色。譬如用吳語寫个小說《海上花列傳》,弗會得吳語个人士望弗懂渠寫何物事張愛玲女客人翻譯帶官話个,講官話个人還有眼理解弗進。

歷史[编辑]

吳語歷史邪氣悠久,2500年頭前个春秋時代,江南兩個諸侯國——越國吳國向人有可能用个便是楚國傳過去个漢語地方言話,箇便是頂早个属于漢語族个「吳語」。還有一種講法是標準个古吳語在箇朞之前便完全搭楚國傳來个隻在吳越丄向階級用个漢語方言,反使得當時辰光本地土著居民話个是另外一套道道地地、屬於侗臺語系分支个古越語

到著公元四世紀東晉辰光,「衣冠南渡」个北方人發現吳地方言搭中原閒話推板邪氣大,全科無法相互瞭解。卻情,北方優勢政治地位个影響下底,北方古漢文明搭之南方古越文明相互交流,吳越地區之古越語逐步吸收爻大量古漢語个特徵搭之詞彙,搭之古代吳語推扳蠻多个現代吳語在以後慢慢然成型,海會古老个吳語特徵反使保留在今朝个「閩語」裡向,現代吳語个語音明顯好搭中古(隋唐)辰光个韻書(廣韻切韻)建立對應關係,換之講,雖然吳語个歷史是南方漢語裡向頂頂長久个,形態倒好算頂古老个。

現狀[编辑]

吳語在人口統計丄是乃朝中國大陸个第二大語言,弗過,因爲弗像閩南語粵語箇然有「統戰需要」,吳語目前有淪爲市井言話个危險,出現在媒體丄个正規新聞節目當中个頻率邪低。

吳語个內部狀況也是各式各樣,金華、衢州一眼場許个當地居民已經開始大規模放棄吳語哉。蘇南交關農村也因爲外來人口增多帶來著吳語放棄大趨勢。

吳語地區个教育相對發達。 幼稚園辰光就開始推廣普通話活動搭之學堂裏向用語个單一普化,導致新生代普遍雙語甚而至於發生爻母語替代,外加已經基本喪失脫吳語閱讀搭之寫作能力哉,在年紀輕个本地人當中出現行情衹會得聽弗會講、甚至全科弗會得聽貤弗會得講个人。

分佈[编辑]

按照現在一般个學術丄个分區,吳語分佈在江蘇南部2000萬人、浙江大部分5000萬人,上海市全部2000萬人,安徽南部搭之1000萬人福建江西个少部分場許,大約摸作,通行吳語个縣市有110個橫裡,人口大約一億零八百萬(2011年)

但弗過,由於瑲朞吳語區年輕人大部分吳語水平蹩腳,交關三十歲朝下个年輕人甚至弗曉得講當地語言。蓋咾,吳語使用人口在拉迅速減少。爾儂可以望見來在家庭聚會个辰光,大人同大人講吳語,同自家伢兒講个辰光卻用普通話。

吳語分佈个四隻極:

分區[编辑]

另見主條目「吳語分區

詞彙特點[编辑]

 • 吳語有一批保持古音、古義个常用詞語。如「許」(指示代詞)、「汏」搭「滰」(洗)、「囥」(藏)、「隑」(斜靠)、「廿」(二十)、「鑊」(鍋)、 「弗」搭「勿」(不)。
 • 第二、第三人稱代詞个詞根大多源自「汝/爾」、「渠(佢)/佗」。
 • 單數人稱標記多由古江東方言个「儂」(人)演變過來。
 • 複數人稱標記多樣化,多數可上溯到端系个同源形式[taʔ] 或[ti](比較:粵語「哋」)。
 • 表示定語搭領屬个結構助詞、常用个量詞搭陳述句語氣助詞同形,可上溯至見系个同源形式。

語法特點[编辑]

 • 吳語普遍具有普通話無个存在體,比如上海:佢(俗作「伊」)在門口頭立脫歇。 (他在門口站了一會儿。)
 • 交關地方有兼表完成體持續體助詞,形如[lʱ- h-]或其簡略體(約相當於普通話个「著」)。
 • 有結果體,用「脫」、「落」、「掉」等表示,如蘇州:隻檯子壞脫哉。
 • 話題句傍普通話佔優勢,如紹興:-{个}-隻電影我看過哉。
 • 謂語動詞修飾語常後置,如溫州:你走先,我就來。

正字灋搭書面語[编辑]

語氣助詞[编辑]

吳語語氣助詞在語句意味个表達丄有邪氣重要个語法作用,語氣助詞豐富,用法複雜,各式各樣。語氣助詞在表達語氣搭情貌丄有得舉足輕重个作用,交關辰光是弗可或缺个。 以上海言話爲例,主要个語氣助詞有:

 • 「嘚」(老派)、「唻」、「嘚唻」
 • 疑問語氣助詞,如:「𠲎」、「啦」、「啊」、「勿啦」、「呢」、「呢啥」(老派)、「嚜」、「啘」、 「咾」、「吤」(“个啊”連音,句尾助詞「个」濁化)、「阿」(用於句首或句中,入聲
 • 命令語氣助詞,如:「嚡」、「好唻」(老派:「末哉」)
 • 感歎語氣助詞,如:「嚡」、 「嘢」、「个嘢」、「哩」、「哇」、「嗗」
 • 別个句末語氣助詞,如:「啊」、「嚜」、「喉」、「噢」、「个啦」、「啦哩」(老派)、「唩」

上海言話个語氣助詞在發展過程中越來越簡化,交關語氣助詞,比方「呢啥」、「啦哩」、「末哉」 在中新派群體裏勢已經弗用,但是在上海郊縣地區搭之臨近城市(如蘇州嘉興湖州等地)仍舊有弗同程度个保留。

方言[编辑]

根據吳語語言特點搭通話情況,好搭渠分成是六片: 太湖片 台州片 東甌片 金衢片 上麗片 宣州片

文學作品及影響[编辑]

另見主條目「吳語文學

另見[编辑]

外部鏈接[编辑]

Wikibooks-logo.svg
侬可以勒维基教科书里向寻搭箇篇文章有关个电子教程: