跳转到内容

南島語系

出自维基百科,自由个百科全书
(从南岛语系转戳到箇里)
南島語系
地理分佈: 臺灣海南越南南部搭高棉泰國馬來群島大洋洲馬達加斯加屬於南島語系
谱系学分类 世界主要語系之一
分支:
臺灣南島語族(由多個語族組成)
ISO 639-2: map
ISO 639-5: map
Linguist List: AN
Austronesian distribution
The branches of the Oceanic languages

南島語系主要由南島民族所使用,是世界丄現今唯一主要分布在島嶼丄个一個語系,包括約1300種語言。其分佈主要在南太平洋羣島,包括臺灣海南越南南部、菲律宾马来群岛,東達南美洲西方个復活節島,西到東非洲外海个馬達加斯加島,南抵新西蘭臺灣是南島語系內部分化个源頭也是目前南島語系最北面个地區[1],居住在新北市烏來區个泰雅族聚落,目前是全世界南島語系居住地中,是人口分布上地理最北端个聚落;東西个延伸距離,超過地球圓周个一半,總人口數大約模兩億五千萬之多,絕大多數居住在東南亞个菲律賓[2][3]印尼馬來西亞新畿內亞以東个太平洋島嶼嚜有得一百多萬使用者。

主要分布區域[编辑]

所謂个「南島」(Austronesia)嚜,是在1899年由學者Wilhelm Schmidt自拉丁文字个字根「auster」搭希臘文「nêsos」所合組而成个[4],前者爲南風之意,後者意指島,蓋咾日本語擔「Austronesia」翻譯成「南島」。中文在近代沿用著昰個日本語詞彙。

使用南島語系个區域包括臺灣海南菲律賓馬來西亞印尼馬達加斯加新畿內亞紐西蘭夏威夷密克羅尼西亞、美拉尼西亞、玻里尼西亞等各地島嶼个語言,外加馬來半島丄个馬來語、中南半島上越南搭高棉个占語搭泰國个莫肯語(Moken)及莫克倫語(Moklen[5]。北起臺灣,南抵紐西蘭,西至馬達加斯加,東至智利復活節島。

南島語系分布个區域邪氣廣,語言个數目也交交關關,根據《民族語》昰個世界語言資料庫个資料,其總數有得1262種之多(Ethnologue: Languages of the World 2004)。由於移民及近代帝國主義殖民,在劃分爲南島語系个區域裏向,部分个島丄也有得使用非南島語族个語言。以臺灣爲例,除脫有隸屬於南島語族个原住民族族語以外,由於17/18世紀明、清朝移民及19世紀日本殖民,同時存在著弗同个漢語,譬如講閩南語客家話日語[5]。其他像菲律賓相繼受到西班牙、美國殖民、夏威夷受到美國殖民、紐西蘭受英國殖民、印尼受到荷蘭殖民、馬來西亞受到英國殖民、越南、柬埔寨受到法國殖民咾啥...其殖民母國个語言在其現今語言系統內仍造成弗同个影響。

分類[编辑]

臺灣畀視爲南島語系个主要源頭

根據《民族語》个分類,南島語系好畀再分爲兩大語族,第一是「台灣南島語」,第二爲「馬來-波利尼西亞語」。前者有23種語言,可以再分成功泰雅語羣、排灣語羣、搭鄒語羣三大系統。後者則有1239種語言,可以再分成功「中-東部馬來-玻里尼西亞語族」(Central-Eastern Malayo-Polynesian)、「西部馬來-玻里尼西亞語族」、以及兩種尚無法歸類个語言[6]

關於「南島語」(Austronesian languages)搭「馬來-波利尼西亞語」个關係,還有得其他講法,就是「南島語」有得十種次語系,其中有九種是在台灣,壓末一種嚜是「馬來-玻里尼西亞語」[7]。也就是講,雖然其分類方式搭《民族語》所列舉个並弗一致,但一樣是擔「馬來-玻里尼西亞語」當成功是「南島語系」个一個次語系。

臺灣中央研究院(1996)明確陳述:「南島語系(Austronesian)又稱馬來-波利尼西亞語系(Malay-Polynesian),是世界丄唯一主要分布在島嶼丄个一個大語系」。中央研究院平埔文化資訊網也話歇,「生活在台灣个土著民族,即平埔族搭高山族,渠場所使用个語言,弗僅自家相互之間有老深个關係,而且跟太平洋、印度洋島嶼丄个交關種語言全有親屬關係,形成學術界所稱个「南島語族」(Austronesian) 或 (Malayopolynesian)」[8]

某排語言學者相信泰語可能也可以算是擴大定義之「南島語系」个一部份,雖然多數學者像煞仍舊擔其歸類擔「壯侗語系(台-卡岱語系)」。學者白保羅認爲「南島語系」搭「南亞語系」以及「壯侗語系(台-卡岱語系)」可能有血緣關係,正研究「南方大語系」(Austric languages),乃末成爲語言學家个另一項研究專題。

關於南島語系个起源搭擴散[编辑]

臺灣是南島語系波利尼西亞人个原鄉

關於南島語个起源問題,是學界丄向還算熱門个一個研究題目。南島語系个起源,搭南島民族个起源有著緊密相關。

臺灣原住民搭菲律賓印度尼西亞各島原住民皆屬於南島民族,渠場有得密切關係。昰些臺灣史前移民个語言因而伉上述其他地區具有共通性。比較早期个講法,包括該語言起源於麥克羅尼西亞、廣西貴州雲南、中南半島、西新畿內亞等論點。[9]

南島語系搭其他語系个關係[编辑]

關於南島語系搭其他語系个同源關係,學者議論紛紛,目前有五個弗同假設:

 1. 德國傳教士Wilhelm Schmidt在1899年提出南島語系搭南亞語系同源。
 2. 美國學者Dahl在1970年指出南島語系搭印歐語系同源。
 3. 法國漢學家沙加爾1990年提出南島語系搭漢藏語系同源。
 4. 日本一排學者認爲南島語系搭阿爾泰語系構成一種混合語言就是日語。
 5. 美國人潘乃德提出泰語(壯侗語系)就是南島語系。

南島語系語言分類系譜[编辑]

說明:根據《民族語》乃朝个記載,南島語系共總有1257種語言,頂後面个數字是該語族或語群所包括之語言个數目[10]。是民族語有列出語系當中,語言數目第二多个語系。以下爲最新个分類。留意原來个臺灣南島語言(Formosan)个17種語言及婆羅語羣个139種語言畀分拆成多個新个語族,並提升至搭馬來-波利尼西亞語族相同个地位。

南島語系(Austronesian,1257)

 • 泰雅語群(Atayalic,2)
  • 泰雅語(Atayal,
  • 賽德克語(Seediq,
 • 布農語(Bunun,1)
  • 布農語(Bunun,
 • 東台灣南島語族(East Formosan,5)
  • 中部語群(2)
   • 阿美語(Amis,
   • 撒奇萊雅語(Sakizaya,
  • 北部語群(2)
   • 巴賽語(Basay,
   • 噶瑪蘭語(Kbalan,
  • 西南部語群(1)
   • 西拉雅語(Siraya,
 • 西北台灣南島語族(Northwest Formosan,2)
  • 龜崙-巴宰語(Kulon-Pazeh,
  • 噶哈巫語(Kaxabu)
  • 賽夏語(Saisiyat,
 • 排灣語群(Paiwan,1)
  • 排灣語(Paiwan,
 • 卑南語(Puyuma,1)
  • 卑南語(Puyuma,
 • 魯凱語群(Rukai,1)
  • 魯凱語(Rukai,
 • 鄒語群(Tsouic,3)
  • 卡那卡那富語(Kanakanabu,
  • 沙阿魯阿語(Saaroa,
  • 鄒語(Tsou,
 • 未分類南島語言
  • 凱達格蘭語(Ketangalan,
 • 西部平原台灣南島語族(Western Plains,3)
  • 中西部平原台灣南島語群(Central Western Plains,2)
   • 巴布薩語(Babuza,
   • 巴布拉語-洪雅語(Papora-Hoanya,
  • 邵語群(Thaw,1)
   • 邵語(Thaw,
 • 馬來-玻里尼西亞語族(Malayo-Polynesian,1237)
  • 達悟語(Tao,
  • 語言學家通常擔「馬來-玻里尼西亞語族」分成功「婆羅-菲律賓語群」搭「核心馬來-波利尼西亞語群」兩大類。請參閱相關條目。

別樣[编辑]

參攷文獻[编辑]

 1. 紐西蘭研究 玻里尼西亞人來自臺灣
 2. 巴丹人 也源自臺灣原住民
 3. 臺灣原民、南島語族 同條文化臍帶
 4. 國立臺灣大學原住民族研究中心--南島文化. 原始文档勒2008-10-01存档. 访问日脚2016-10-13.
 5. 5.0 5.1 中央研究院平埔文化資訊網 nd, a
 6. 《民族語》Ethnologue: Languages of the World 2004
 7. Diamond(2000)
 8. 史前時代南島語系民族的大遷移
 9. 平埔文化專題. 中研院民族所數位典藏. 中央研究院.
 10. Gordon, Raymond G., Jr.(編),(2009年),南島語系 (Austronesian)《民族語》(Ethnologue: Languages of the World),第16版。