.su

出自维基百科,自由个百科全书

.su苏联拉互联网域名系统中个顶级域域名(ccTLD)。于1990年开始实行。尽管苏联解体了,迭个域名仍旧能够使用,乃朝是由俄罗斯公共网络研究所管理个。