跳转到内容

越南語

出自维基百科,自由个百科全书

越南語(越南語:tiếng Việt㗂越),又喊得京語tiếng Kinh㗂越),越南一般稱之越南語(Việt ngữ越語)、國語(Quốc ngữ國語)、安南語(tiếng An Nam㗂安南,法國殖民辰光),南亚语系一種语言,属于孟-高棉语族或者越语族。越南語是越南個國家語言,是渠主体民族京族搭著中國少数民族京族個母語,另外蹲得海外個3百萬越僑使用。歷史高頂,京語曾經用漢字喃字表記(便是漢喃文),現代則使用以拉丁字母為基礎,加上若干個新字母及聲調符號個國語字Chữ Quốc ngữ𡨸國語)書寫。

方言[编辑]

京語主要分三片方言。三者之間個差異主要在得音韻搭詞彙高頂,文法高頂只差方一點點。

方言名稱 地区 舊名
北部方言 河内海防等地 東京方言
北中方言 乂安(荣、清章)、清化、广平、河静 上安南方言
中部方言 順化、广南 上安南方言
南部方言 胡志明市、湄公河三角洲 交趾支那方言

現代京語個發音以河內腔(北方方言)為標準。但是弗少海外越僑講個是西貢(南方方言)腔。海外個京語媒體交關也通是用西貢腔廣播個。河內腔跟西貢腔主要差別是来拉聲調搭捲舌音高頂。

河內腔裡向,下底三組字母發音是一樣個:tr=ch=/c/、d=r=gi=/z/、s=x=/s/。而在得西貢腔裡向是發音對立個。還有,西貢腔個 d 唸做半元音/j/。

捲舌音 平舌音 半元音 現代標準音
tr ch tr=ch=[c]
r gi d r=gi=d=[z]
s x s=x=[s]

入聲韻尾方面,西貢腔僅將i以及一部分ê之後的-t發作/-t̚/,其他個-t均發作/-k̚/。而所有-ch通發/-t̚/。

聲調方面,西貢腔個跌聲(Thanh ngã;陽上;第5調)搭問聲(Thanh hỏi;陰上;第4調)合併。所以,西貢方言只得5個聲調。

音韻[编辑]

京語搭漢語交關相像,構詞絕大多數以單音節(或稱字)為單位。搭多數漢語以及壯泰語言一樣,京語个音節好分為聲母、介音、韻腹、韻尾、聲調五部份。

漢越音[编辑]

京語引进著大量漢字詞彙,所以有一套完整個漢字音系統。

從傳入時間搭越化程度等方面來看,京語個漢字音好分為標準漢越音、古漢越音搭越化漢越音三類。

  • 大多數漢越詞發音為標準漢越音,個種詞喊得標準漢越詞或者純漢越詞。
  • 另外比主體層次借入得古早種漢字音,喊得「古漢越音」,使用古漢越音个詞匯被稱為“古漢越詞”。比方:
mùi
buông
múa
muộn
cởi
khoe
  • 還有一部分讀音受越南語土音個影響交關大,因此語音變異比較大,叫做「越化漢越音」,使用越化漢越音個詞彙被稱為“越化漢越詞”。如:
gần
giường
 

因為變化忒大,一般人弗會認出其是漢越詞,會得其當是本土詞。

詞彙[编辑]

橘黃個是純越語素,綠顏色個是漢越語素。

京語搭韓語、日语一樣,都是漢字詞交關豐富個語言。依詞彙個來源,京語個詞彙好分成功做下头四種:

固有詞(純越詞)[编辑]

固有詞(Từ thuần Việt詞純越*/?)是越南人本身就有倘詞彙,個種詞彙多是日常生活裡向常用倘概念,比方動詞「đi𠫾(去)」、 名詞「cơm(飯)」等;以及一些具象个名詞,比如「cây𣘃(樹)」、「nước(水)」咾啥。

漢字文化圈個語言,日語搭韓語至今依然並用兩套數詞(固有數詞跟漢語數詞),並且大量數字概念個表達方式通已漢化。而越南語沒有完全采用漢語數詞,一到千個數詞仍還有自固有個表達方式,只得少量個數字概念个表達方式漢化,「triệu(百萬)」就是漢字數詞「」。

漢越詞[编辑]

漢越詞(Từ Hán Việt詞漢越*/?)是京語中個漢字詞彙。京語裡向漢越詞數量交關多,其比重弗低於60%。

外來語[编辑]

外來語(Từ ngoại lai詞外來*/?)是京語里由漢語以外個語言嘞傳得來個詞彙。其主要來自近現代個法語、英语詞彙,也有少量来自本國少數民族語言或者其他语言。因為越南閒卯是法國個殖民地,法語借詞有好些,比如 「ga」(火車站)就是來自法語個「gare」。

混種詞[编辑]

用以上弗同來源個詞素造個詞就喊得混種詞。比方:

vôi hoá𥔦化-鈣化 (「𥔦」為固有語素“石灰”,「hoá」為漢越語素“”)
ôm kế揞計-歐姆表、歐姆計 (「ôm」為外來語素“歐姆”,「kế」為漢越語素的“”)
nhà băng家鏰-銀行 (「nhà」為固有語素“家、房”,「băng」為外來語素“銀行”)
ngày sinh𣈗生-生日 (「ngày」為固有語素“日、天”,「sinh」為漢越語素“”)
trưởng ga ga-火車站長 (「trưởng」為漢越語素“長”,「ga」為法語外來語素“火車站”)

文法[编辑]

三種文書系統[编辑]

歷史高頂,越南攏共有過三樣書寫個系統,包括:

  • 漢文(文言文)
  • 漢喃文
  • 國語字(羅馬字)

京語國語字[编辑]

1527年,葡萄牙天主教傳教士來到越南,伽創製出用於轉寫紀錄京語羅馬字,種文字頂早初是用拉教學、傳教高頂個。後來,來自法國意大利个傳教士也開始用羅馬字紀錄京語,但弗同國家倘傳教士用個拼音各弗相同。

17世紀,法籍傳教士亞歷山大·羅德用自創製個越南羅馬字出版上一本《京葡拉字典》(Từ điển Việt-Bồ-La字典越葡拉),可以講是國語字誕生個標誌。

目前京語字母使用除 F(f)、J(j)、W(w)、Z(z)之外的22個拉丁字母以及 Ă(ă)、Â(â)、Đ(đ)、Ê(ê)、Ô(ô)、Ơ(ơ)、Ư(ư)7個變音字母。元音字母通過上加或下添符號來表達聲調種類,國語字用上5個符號表達6個聲調(有一個聲調沒用符號):(以a為例)àáã。書寫辰光,按照音節隔寫,外來語雙音節詞彙或音譯詞用短橫連接每個音節,比方:Ra-đi-ôradio)。

越葡拉字典內頁

現代國語字方案是多國傳教士公同創造個成果。

字母表[编辑]

參見[编辑]

参考文献[编辑]