The quick brown fox jumps over the lazy dog

吴语维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

特河尔•乌曲伊次克•布罗欧文内•弗欧西•具乌姆普斯•欧伐尔热•拉亚侪言•多欧个

伊面搭外国人个名字、歌曲、也呒圣经故事。

仅是一只交关简练、好记个英文打字练习用个例句—— The quick brown fox jumps over the lazy dog

译——快脚个棕跳过仔一只懒

法文[编辑]

  1. « Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume »
  2. « Moi, je veux quinze clubs a golf et du whisky pur »

外部链接[编辑]

Commons-logo.svg
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: