Portal:数学

出自维基百科,自由个百科全书

门堂 | 艺术 | 历史 | 地理 | 数学 | 风俗 | 科学 | 索引

数学末,是一门关于数量结构空间搭仔改变个学问。

数术搭算法
  • 苏州码子也叫草码,花码、番仔码、商码。是中国古代民间使用个数字。俚脱胎于中国文化历史高头个算筹,也是唯一还来畀使用个算筹系统,产生勒中国苏州。现在勒港澳地区个街市、旧式茶餐厅搭仔中药房难般还好看着。
  • 排列组合是数学逻辑关系搭算法理论个基础,同道二进制个设计息息相关个,也是近代数学发展个动力伲!
  • 是一类用作计算、表示数量或用作量度个交关抽象个概念,数个概念个扩充也扩大了数个应用范围,是数学运算个根本。
  • 解迷宮演算法是一类个演算法,顾名思义垃啥相关领域个研究者写来教啥电脑行迷宫个。
几何
  • 几何学是几何个研究学科,有平面几何立体几何解析几何之分伲。它个研究类别毛广嘞,以图形下手,可以证明各式各样个定理命题,对锻炼您个思维个有蛮蛮大个好处诶。几何学来哈中国古代几千年以前就有了嘞,值得好好研究!
  • 是一种用途蛮蛮广泛个几何图形,伊个概念搭性质、定义啦哈举个词条里向会得写出来滴,对几何学感兴趣个您顶好好好教看一看。
  • 三角函数是由函数sin./cos./tan./cot.等等组成个三角学里向个函数,历史交关悠久,对数学各贡献也多嘞。用于计算个公式、定理蛮蛮繁琐,不过再话起来个言语,用起来蛮方便滴。