Wikipedia:巴别

出自维基百科,自由个百科全书
(从Wikipedia:Babel转戳到箇里)

用户语言模板促进各种语言使用人个交流。佢个主要目的是方便搭他种语言的人沟通,好俫弗同语言的维基版本中寻求协助。箇个构思来自维基共享资源,此外,也俫元维基和其他专题里头用。要加进来个人,畀Babel语言模板加进侬个用户首页。

wuu吴语吴语

分类:Category:User wuu

熟练度 模板 相关分类
母语 {{User wuu}} Category:User wuu-N
接近母语 {{User wuu-4}} Category:User wuu-4
高级 {{User wuu-3}} Category:User wuu-3
中级 {{User wuu-2}} Category:User wuu-2
初级 {{User wuu-1}} Category:User wuu-1
完全弗会 {{User wuu-0}} Category:User wuu-0
wuu-tc台州話台州話
wuu-wc湖州话湖州闲话
wuu吴语吴语

分类:Category:User wuu

熟练度 模板 相关分类
母语 {{User wuu}} Category:User wuu-N
接近母语 {{User wuu-4}} Category:User wuu-4
高级 {{User wuu-3}} Category:User wuu-3
中级 {{User wuu-2}} Category:User wuu-2
初级 {{User wuu-1}} Category:User wuu-1
完全弗会 {{User wuu-0}} Category:User wuu-0
zh-hu上海话上海闲话
zh-suzhou苏州话苏州闲话
zh-hz杭州话杭州话语
ja日本语日文

分类:Category:User ja

熟练度 模板 相关分类
母语 {{User ja}} Category:User ja-N
接近母语 {{User ja-4}} Category:User ja-4
高级 {{User ja-3}} Category:User ja-3
中级 {{User ja-2}} Category:User ja-2
初级 {{User ja-1}} Category:User ja-1
完全弗会 {{User ja-0}} Category:User ja-0
zh-yue粤语粤语
ko조선말/한국어韓语

分类:Category:User ko

熟练度 模板 相关分类
母语 {{User ko}} Category:User ko-N
接近母语 {{User ko-4}} Category:User ko-4
高级 {{User ko-3}} Category:User ko-3
中级 {{User ko-2}} Category:User ko-2
初级 {{User ko-1}} Category:User ko-1
完全弗会 {{User ko-0}} Category:User ko-0
frFrançais法文

分类:Category:User fr

熟练度 模板 相关分类
母语 {{User fr}} Category:User fr-N
接近母语 {{User fr-4}} Category:User fr-4
高级 {{User fr-3}} Category:User fr-3
中级 {{User fr-2}} Category:User fr-2
初级 {{User fr-1}} Category:User fr-1
完全弗会 {{User fr-0}} Category:User fr-0
enEnglish英文

分类:Category:User en

熟练度 模板 相关分类
母语 {{User en}} Category:User en-N
接近母语 {{User en-4}} Category:User en-4
高级 {{User en-3}} Category:User en-3
中级 {{User en-2}} Category:User en-2
初级 {{User en-1}} Category:User en-1

分类:Category:User es

熟练度 模板 相关分类
母语 {{User es}} Category:User es-N
接近母语 {{User es-4}} Category:User es-4
高级 {{User es-3}} Category:User es-3
中级 {{User es-2}} Category:User es-2
初级 {{User es-1}} Category:User es-1
deDeutsch德文

分类:Category:User de

熟练度 模板 相关分类
母语 {{User de}} Category:User de-N
接近母语 {{User de-4}} Category:User de-4
高级 {{User de-3}} Category:User de-3
中级 {{User de-2}} Category:User de-2
初级 {{User de-1}} Category:User de-1