Wikipedia:内容声明

出自维基百科,自由个百科全书
维基百科个内容可能会得冒犯㑚

作为只百科全书,维基百科有弗少个条目,主题多种多样。当中小部分可能经常会得畀教育机构、政府、社团、父母或者其他过滤机制检查:

  • 维基百科里向某些文章个用词可能会得畀部分读者认为龌龊、粗俗。详情好看维基百科:冒犯性内容
  • 条目里向可能有勒拉某星文化(国家)受到保护个音频、视频或者书面描述。
  • 维基百科里向一星对某些读者看来是无礼个、粗俗个,比方讲某星文章里向有暴力、人体解剖学或者性行为个图。
  • 弗少文章对一星有争议性个话题有直接个描述,部分话题勒拉一星司法管辖区适用刑法。还有一星有危害性或者风险做法个信息(参见维基百科:免责声明搭仔维基百科:风险声明)。
  • 维基百科含有剧透内容
  • 维基百科可能会得引发部分人个创伤后压力综合征
  • 维基百科有个图或者视频可能会得引起羊癫疯或者其他病。
  • 因为维基百科对公众完全开放,故咾啥辰光侪有可能出现涂鸦
  • 医学、法律或者其他信息可能通常主要是专业意见;必过维基百科並弗好替代专业人士个建议搭仔帮助。请注意:维基百科弗提供法律建议搭仔医学建议

维基百科目前就箇星政策,只要弗违反任何现有个政策(特谓是中立观点)搭仔维基百科勒拉个地方美国个法律就来三

弗管啥情况,维基百科永远是一项勒拉进行当中个生活,弗少条目有或者重复,也可能只需要清理。阿拉鼓励读者来帮忙解决问题。绝大多数个文章主要是个人写个而弗是主题专家写个,可能获得缺少相关个学术或者专业资格。

维基百科有传统百科全书弗会收录个模糊个信息。维基百科个报道个根基是伊个志愿贡献者个利益。读者弗应该根据维基百科浪某只条目个质量来判断箇只主题个重要性,也弗应该因为某只主题勒拉维基百科条目个主要内容就认为伊邪气重要。

参见:维基百科:可供查证