S.H.E

出自维基百科,自由个百科全书
S.H.E
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源:

S.H.E台湾女子演唱团体,渠个团名取自三位成员英文名字个首个字母,是由Selina(任家萱)、Hebe(田馥甄)搭Ella(陈嘉桦)三位成员组成。