Kiwix

出自维基百科,自由个百科全书

Kiwix是用来离线浏览维基百科个免费应用软件。维基百科个内容以压缩形式存储拉zim格式个文件当中,Kiwix可以读取此类文件以达到帮助用户拉没网络链接个情况下浏览维基百科个目的。乃朝Kiwix软件存在macOS、Windows、Linux等多种版本。

该软件为没网络访问权限个计算机而设计,尤其是伊些网络资源稀缺个第三世界个学堂。