Asia Online

来自维基百科
跳到导航 跳到搜索

Asia Online是一个泰國公司,弗曉得何方神聖何年何月開辦個,勒篤伊搭進行雄心勃勃個計劃要建立頂頂大個亞洲語言資料庫搭仔知識庫。

具體來講就是拔英語維基百科搭仔人面簿百万个文章一龍總由歐洲語言翻譯成功各種亞洲語言

伊搭个翻譯引擎勒勒試驗里向,是採用靜態機器翻譯方法statistical machine translation)个翻譯機。

面相言話有:英語法語意大利語德語西班牙語葡萄牙語瑞典語荷蘭語丹麥語希臘語芬蘭語泰語簡體中文、搭仔印地語

重點言話有:印尼語馬來語越南語塔伽羅語繁體中文日語、搭仔韓國語

别样翻譯引擎[编辑]

链接进来[编辑]