YouTube

出自维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

YouTube是源自美国个视频分享网站,让用户上传、观看搭分享搭评论视频。公司勒2005年2月15号注册,网站个口号为“Broadcast Yourself”(表现你自己)。