Template:WikipediaSister

出自维基百科,自由个百科全书

维基百科由非盈利性组织维基媒体基金会运作。维基媒体基金会还有仔别他开放内容个项目:

维基共享资源
多媒体资料库
元维基
协调各维基计划
维基数据
自由个知识库
MediaWiki
Wiki软件开发
维基文库
自由个源文件库
维基词典
多语言词典
维基语录
名人名言
维基教科书
教材搭手册
维基物种
自由个物种资料库
维基新闻
自由个新闻资源
维基学院
自由个学习资源
维基导游
自由个孛相指南