Neo Geo

出自维基百科,自由个百科全书

Neo Geo AESSNK公司发布个家用游戏机,拉16位游戏机中性能较强。发售时个宣传标语为“拿老棒个游戏带回家吧!”。

因使用了托NEO GEO MVS街机相同个机板搭CPU,软件部分仅稍做些许变更,即可维持相同个品质移植到家用机使用。