M3(球状星团)

出自维基百科,自由个百科全书

梅西尔3(也称为M3 或 NGC 5272)是垃拉猎犬座个一个球状星团,拉1764年被梅西尔发现,并拉1784年左右被威廉·赫歇尔确认是由恒星组成个。迭是一个巨大外加明亮个星团,大约拥有50万颗恒星,距离地球大约33,900光年。伊个视星等为6.2等。