IEEE 802

出自维基百科,自由个百科全书

IEEE 802IEEE标准中关于局域网城域网个一系列标准。更确切个讲,IEEE 802标准仅限定拉传输可变大小数据包个网络。其中最广泛使用个有以太网、令牌环、无线局域网等。迭一系列标准中个每一个子标准侪由委员会中个一个专门工作组负责。