Hello World

出自维基百科,自由个百科全书

Hello, World是指拉电脑屏幕显示“Hello, World!”(侬好,世界!)字符串个计算机程序。相关个程序通常侪是每种电脑编程语言最基本、最简单个程序,也会用作示范一个编程语言哪恁运作。同时渠也可以用来确认一个编程语言个编译器、程序开发环境搭运行环境是否已经安装妥当。