Git

出自维基百科,自由个百科全书

git(/ɡɪt/)是一个分布式版本控制软件,最初由林纳斯·托瓦兹创作,拉2005年以GPL发布。最初目的是为更好地管理Linux内核开发而设计。