F-15雷暴式战斗机

出自维基百科,自由个百科全书

F-15雷暴(F-15I Ra'Am:意思:雷暴)是以色列空军交关先进个作战飞机。。。

以色列军工业制造,该歇装备30架。

武器[编辑]

参考[编辑]

维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: