Chromium

出自维基百科,自由个百科全书

ChromiumGoogle为发展自家个浏览器Google Chrome而开设个项目,以BSD许可协议等数种许可发行并开放源代码。Chromium搭Google Chrome共享大部分代码搭功能,但功能搭商标之间有一些细微差别。