Λ点

出自维基百科,自由个百科全书

λ点从一般流体氦(I)相变到超流体氦(II)个温度,拉1标准大气压下约为2.17 K。氦(I)搭氦(II)可以共存个最低压力是拉He气体−He(I)−He(II)个三相点,是拉2.1768 K(−270.9732 °C)搭5.048 kPa(0.04982 atm),是该温度下个饱和蒸气压(若拉气封个容器内,纯氦气会拉液体表面形成热平衡)。氦(I)搭氦(II)可以共存个最高压力是立方晶系氦固体−He(I)−He(II)个三相点,拉1.762 K(−271.388 °C), 29.725 atm(3,011.9 kPa)。