ß

出自维基百科,自由个百科全书

ß,是德文字母之一,德语读作 eszett(也就是德语字母S搭Z个连读,国际音标读作/ɛs'tsɛt/),又称为 scharfes S(清S)。迭个字母拉世界目前个语言搭书写格式仅有德语字母采用。ß是拉特殊个状况下从ss演变而来,拉无法使用ß书写个场合,例如其他语言个电脑使用者弗方便输入此字母辰光,可以用“ss”代替。