Ñ

出自维基百科,自由个百科全书

Ñ,ñ是一个拉丁字母,由腭化符搭字母n组成。Ñ拉18世纪时被正式引入西班牙语字母中,西班牙语中读做eñe。Ñ也是加利西亚语、阿斯图里亚斯语、亚拉冈语、巴斯克语、查瓦卡诺语、菲律宾语、查莫罗语、瓜拉尼语、奇楚瓦语、马普切语、曼丁哥语、古马来语搭德顿语个字母。