Warren Buffett

来自维基百科
蹦到: 导航搜寻
Warren Buffett

Warren Edward Buffett ( 1930年8月30号养勒勒 OmahaNebraska )是美国一个投资家搭慈善家。俚个投资策略包括选择有长期竞争优势个公司搭勒浪市场勿景气个辰光用比较低个价格来购买俚想购买个企业。

2006年6月,俚宣布俚会得拿自家几百亿美金个财产捐拨慈善机构。

Commons-logo.svg
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: