User:Nguu

吴语维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

自我介紹[编辑]

我是宜興人,下底寫個東西一遭是宜興話。宜興勒江蘇省個南面,靠著太湖個西岸,西南邊儕是山。小辰光我住勒西氿邊浪,大些點搬家到北門城門外頭。從小講吳語太湖片常州小片個方言,到【恁樣架】已經廿來個年頭哩。 從我開始接觸語言學起,就一腳對研究方言同仔鄉土文化相當有興趣。居個絕對弗是弄弄【別相相】個,一總有【恁樣佬】個愛好弗容易,要弄好居樣研究也弗容易,我要堅持。 近腔許我勒篤讀研,念個弗是語言方面個專業,研究語言個時間上可能性要推板點,但是總歸點滴積累哩哇。

注:【】內個文字表示本字弗明或者講搭仔蘇滬方言個本字有出入個話。