Safari (网页浏览器)

来自维基百科
跳到导航 跳到搜索

Safari 浏览器苹果公司所开发,并内置拉macOS(前称OS X、Mac OS X)个网页浏览器。Safari 浏览器拉2003年1月7号首度发行测试版,并从Mac OS X Panther开始成为Mac OS X个默认浏览器,也是iOS、iPadOS内置个默认浏览器。