E (数学常数)

吴语维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

e作为数学常数,是自然对数函数个底数。有时被称为欧拉数(Euler's number),以瑞士数学家欧拉命名;还有个较少见个名字纳皮尔常数,用来纪念苏格兰数学家约翰·纳皮尔引进对数。渠是一个无限弗循环小数。值(前3位)为2.718...