广东话罗马字(Penkyampji)方案

出自维基百科,自由个百科全书

广东话罗马字方案有好几套,下头介绍Penkyampji方案。

拼音[编辑]

广东话拼音Penkyamp, Penkyampji, Guongdonkwa Penkyamp)是一套粵语拉丁化个拉丁字母拼写方案。目的是让其拉勒广州香港吉隆坡悉尼奥克兰温哥华交关讲广东话个人话个或者写个广东话标准化。

广东话拼音是由陈独秀来三十年代个广州推广个拉丁化粤语字以及大陆粤语字典勒解放后采用之拉丁方案发展而来: [1] 其特点是: 将 A, O, E 三元音字母用来表达长, 短两组, 共六个元音; 弗用元音上加号, 但用后接辅音来注明元音之长短.

其对现代广州话六声调之顺序与刘式, 耶鲁式相同, 并用"周口店, 河母渡"之口诀方便记忆, 并用"UMLAUT", "TILDE/ACCUTE", "CIRCUMFLEX/GRAVE" 三组元音上加号来表达阴阳各一的"平", "上", "去/入"三组声调.

其对"出", "曰", "阔", "月" 四韵母区别之认识, 与KISA式同, 与耶鲁式异.

其对前圆唇元音, 通过于O, U前加E之方法来表达.

另一方面,香港语言学学会(Linguistic Society of Hong Kong)制定了另一套称为粤拼个罗马化方案,而广东省教育部门也於1960年代制定出一套广东话拼音。个刮拼音方案都定位于畀汉字注音用,而此方案除脱可以用於注音外,主要还是用於标准粵语个拉丁化撰写,即用作粵语个拼音文字。 个两套系统是先前罗马拼法系统个改进。个套拼音字包括以下特点:

 • 分辨所有长短元音,更精确更系统个表现标准粵语个元音;
 • 通过变换结尾个辅音或声母来唯一反映不同个长短元音;
 • 用相同个弗发音元音字母“e”放勒主体元音前来描述两个(非三个)前圆唇元音;
 • 畀另一个前圆唇元音(不完全前圆唇)归类为短“o”;
 • 弗区別辅音字母“j”搭辅音字母“z”。

根据实用性同视觉美学,个套拼音字并弗笨拙或丑陋。勒拼写浪,对比粤语同日语,拼音字(Penkyampji)类似于日语个Kunrei拼写系统,而粤拼(Jyutping)类似乎Hepburn系统。

字母表[编辑]

A B C D E F G H I J K L M N O P (q) S T U W Y Z

辅音[编辑]

(使用国际音标表示辅音。为了能正常显示国际音标,您需要下载Unicode字体)

 • B [p] 不送气
 • C [ts'] 送气
 • D [t] 不送气
 • F [f]
 • G [k] 不送气
 • H [h]
 • J [ts] 不送气
 • K [k'] 送气
 • L [l]
 • M [m]
 • N [n]
 • Ng [nk] 不送气
 • P [p'] 送气
 • S [s]
 • T [t'] 送气
 • W [w]
 • Y [j]
 • Z [ts] 不送气

特别注意

 • C 发[ts'],如“tz”在单词Politzer中的发音一样;
 • ZJ [tz] 是C不送气的形式;
 • q 是一个喉塞停顿,如阿拉伯文的“hamsa”。它在粤语感叹词lâq中可被lâg代替。
 • JZ 通用。一般拼写多用 J
 • MNg 在某些情況下是鼻音独立韵,不與元音相拼。

元音[编辑]

 • 长元音:A E I O U Eo Eu
 • 短元音:Ah Eh Oh
 • 双元音:Ai Oi Ui Au Iu Ay Ey Oy Aw Ow
 • 复合元音:半元音“u”出现在单元音和双元音之前,例如“uay”在guây(贵)中。

用国际音标表示的元音

长元音

 • A [a] ("a" 单独成音或后跟 "g", "b", "d", "ng", "m", "n", "i", "u")
 • E [ɛ] 半开前非圆唇音
 • I [i]
 • O [ɔ] 半开后圆唇音
 • U [u]
 • Eo [ɶ] 半开前圆唇音
 • Eu [y]

短元音

 • Ah [ɠ]半开后非圆唇音 ("a" 后跟 "h", "k", "p", "t", "nk", "mp", "nt", "y", "w")
 • Eh [e] 半闭前非圆唇音 ("e" 后跟 "h", "k", "p", "t", "nk", "mp", "nt", "y", "w")
 • Oh [o] 半闭后非圆唇音 ("o" 后跟 "h", "k", "p", "t", "nk", "mp", "nt", "y", "w")

双母音

 • Ai [ai]
 • Oi [ɔy]
 • Ui [uy]
 • Au [au]
 • Iu [iw]
 • Ay [ɠj]
 • Ey [ej]
 • Oy [øy] (ø 是半闭前圆唇音)
 • Aw [ɠu]
 • Ow [ow]

所有短元音发音时嘴唇都比与之相对应的长元音绷紧缩小。

拼写[编辑]

长元音后跟辅音字母:

 • 入声:
  • Ab Ad Ag
 • 平、上、去声:
  • Am An Ang
  • Eg Eng
  • Ib Id Im In
  • Od Og On Ong
  • Ud Un

短元音后跟辅音字母:

 • 入声:
  • Ap At Ak
 • 平、上、去声:
  • Amp Ant Ank
  • Ek Enk
  • Ot Ok Ont Onk

声调[编辑]

粤语声调为“九声六调”,即九个声调(阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、中入、阳入),六种调值(阴平跟阴入调值相等,阴去跟中入调值相等,阳去跟阳入调值相等。调值相等的两个对应的不同声调其主要不同之处在于入声带韵尾而平上去声不带韵尾,其抑扬性相同而顿挫性不同)。

 1. 阴平和阴入: a1, ä (umlaut)
 2. 阴上: a2, ã (tilde)
 3. 阴去和中入: a3, â (circumflex)
 4. 阳平: a4, a (plain)
 5. 阳上: a5, á (acute)
 6. 阳去和阳入: a6, à (grave)

六调用阿拉伯数字音阶描述,“1”音调最低,“6”音调最高。

 • 第一调: “Jäw”(周),调值66;
 • 第二调: “Hãw”(口),调值35;
 • 第三调: “Dîm”(店),调值44;
 • 第四调: “Ho”(河),调值11;
 • 第五调: “Mów”(母),调值24;
 • 第六调: “Dòw”(渡),调值22。

阿拉伯数字1-6或调类标记都可以用来标示调类。

 • 注:记住下头两句可以有助于快速地记住六调:
周口店,河母渡
Jaw1 Haw2 Dim3, Ho4 Mow5 Dow6 (粤语)
Zhou1 Kou3 Dian4, He2 Mu3 Du4 (普通话)

用拼音字写文章,在不会引起歧义的情況下可以不必标示声调。作爲拼音文字用的时候不用阿拉伯数字标示声调。阿拉伯数字标调仅在汉字注音时使用,目的是爲了在注音时方便电脑輸入。

字符[编辑]

拼音字需要用到的字符需要Unicode编码支持。点击這個测试页面可以查看侬的系统对Unicode的支持情況。

以下是拼音字带声调的字符,从左往右按音调顺序1、2、3、4、5、6(阴平和阴入、阴上、阴去和中入、阳平、阳上、阳去和阳入)排:

Ä Ã Â A Á À , Ë Ẽ Ê E É È , Ï Ĩ Î I Í Ì , Ö Õ Ô O Ó Ò , Ü Ũ Û U Ú Ù

ä ã â a á à , ë ẽ ê e é è , ï ĩ î i í ì , ö õ ô o ó ò , ü ũ û u ú ù

在一般西方字符中缺少:

 • E 的大小写颚化字符Ẽ ẽ
 • I 的大小写颚化字符Ĩ ĩ
 • U 的大小写颚化字符Ũ ũ

E 的颚化字符可以从越南语字符 Ẽ ẽ 中获得;
I 的颚化字符可以从越南语字符 Ĩ ĩ 中获得;
U 的颚化字符可以从越南语字符 Ũ ũ 中获得。
一般如果安装有支持泛欧洲语言和越南语显示的字体都可以显示粵语拼音字。

汉字-粵语拼音字对照示例[编辑]

汉字 汉语拼音

(普通话)

拼音字拼法

(粤语)

汉字 汉语拼音

(普通话)

拼音字拼法

(粤语)

汉字 汉语拼音

(普通话)

拼音字拼法

(粤语)

北京 Běi jīng Bäk Gënk Huā Xiě Sẽ
Ngó
Xuē Hëo Zhù Céu Huài Wài
Wài Ngòi Bèi Bûi Jiào Gâu
Yāo Yïu Fèi Fây Dèy
Zhuī Jöy Gǒu Gãw Lòw
Ngâb Shā Sâd Bǎi Bâg
Sān Säm Màn Màn Xíng Hang
Kèg Jìng Gêng Yìb
Yìd Jiàn Gîm 线 Xiàn Sîn
Hôd Guó Guôg Àn Ngòn
Bāng Böng Huó Wùd Huàn Wùn
Gäp Shī Sät Däk
Xīn Sämp Xīn Sänt Shēng Sänk
Shí Sèk Jīng Jënk Chū Cöt
Hök Xìn Sônt Zhōng Jönk


(广东话韵母全表)
爸 a 大 ai 跑 au 男 am 眼 an 硬 ang 集 ab 辣 ad 白 ag
睇 ay 口 aw 饮 amp 新 ant 等 ank 十 ap 一 at 黑 ak 啦(窄口读) ah
车 e 掉(白读) eau 舔(白读) em 饼 eng 夹(白读) eb 咶(白读) ed 石 eg
食 ek 明 enk 肥 ey
知 i 少 iu 点 im 面 in 叶 ib 热 id
佢 oy 做 ow 蠢 ont 出 ot 用 onk 六 ok
坐 o 开 oi 干 on 讲 ong 渴 od 学 og
苦 u 杯 ui 门 un 活 ud
书 eu 短 eun 月 eud
靴 eo 想 eong 药 eog 曰 eod
唔 m 五 ng

拼音字拼写示例[编辑]

Nam Hõi Ciu
Honkha mún sã Yeùd tïn dönk pôhiũ
Jënkjënkyàtseóng jòy wajeöng
Honkmin jĩgënk yàw tïm cïnbâg dõ
Yäntyänt mànsây jeòng
Ngó gîn göngciu yïyin töy hẽy ná sänbãn
Keôgsì ceün guô yôkyeúkenklaw sänt lêng gẽnk
Ngó gîu hõiciu bötow bätyîu jé hönkyõnk
Gâg jeù yät pîn mànléy dàiyeong guäysämpcîd


南海潮
红霞满洒粤天东破晓
蒸蒸日上序华章
红棉紫荆又添千百朶
欣欣万世象
我见江潮依然推起那舢板
卻是穿过玉宇瓊楼新靚景
我叫海潮波淘不要這汹涌
隔住一片万里大洋帰心切

外部连接[编辑]